• Tìm kiếm
  • VI | ENG
  • 0

 Các giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và cơ sở đủ điều kiện sản xuất và xuất khẩu

QMS: Chứng nhận Rong nho Trí Tín đạt chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế HACCP
QMS: Chứng nhận Rong nho Trí Tín đạt chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm
theo tiêu chuẩn quốc tế HACCP.

 

Rong nho Trí Tín đạt chứng nhận HALAL
Đạt chứng nhận HALAL

 

NAFIQAD: Chứng nhận Rong nho Trí Tín đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ  sản để xuất  khẩu.
NAFIQAD: Chứng nhận Rong nho Trí Tín đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ  sản để xuất  khẩu.

 

Giải thưởng VIFOTEC hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn Quốc lần thứ 9
Giải thưởng VIFOTEC hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn Quốc lần thứ 9

 

Đạt chứng nhận sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu năm 2015
Đạt chứng nhận sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu năm 2015

 

Đạt chứng nhận sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu năm 2016
Đạt chứng nhận sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu năm 2016

 

Đạt chứng nhận sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu năm 2017
Đạt chứng nhận sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu năm 2017

 

Giải thưởng Doanh nghiệp thực phẩm: xanh và sạch
Giải thưởng Doanh nghiệp thực phẩm: xanh và sạch